Bless Your Heart

Bless Your Heart

Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart.

อวยพรหัวใจของคุณ ยื่นมือออกไปเพื่อรับการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณเพื่อรักษาและซ่อมแซมหัวใจของคุณ

#ladyRiveraWitchofStone

Make Time for Self-Care

Make Time for Self-Care

Taking care  of yourself is essential right now.

หาเวลาดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้

#ladyRiveraWitchofStone

Own Your Divine Power!

Own Your Divine Power!

Replace codependent people-pleasing with assertiveness and empowerment.

เป็นเจ้าของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอง!  แทนที่คุณจะพึ่งพาคนอื่น ให้คุณใช้ความกล้าแสดงออกและเสริมอำนาจในการจัดการชีวิตด้วยตัวคุณเอง

#ladyRiveraWitchofStone

Let Yourself Feel All Your Emotions

Let Yourself Feel All Your Emotions

Your entire rainbow spectrum of feelings is sending you important messages and guidance.

ให้ตัวเองได้สัมผัสทุกอารมณ์ความรู้สึกของคุณ สเปกตรัมของความรู้สึกทั้งหมดของคุณกำลังส่งข้อความและคำแนะนำที่สำคัญมาให้คุณ

#ladyRiveraWitchofStone

Sensitive Emotions

Sensitive Emotions

Times of heightened emotions and sensitivity call for extra self-care and gentleness.

ความอ่อนไหวของอารมณ์ เวลาที่อารมณ์เพิ่มขึ้นและความอ่อนไหวนั้นกำลังเรียกร้องการดูแลตนเองและความอ่อนโยนเป็นพิเศษจากภายในของคุณอยู่

#ladyRiveraWitchofStone

Healthy Communication in Relationships

Healthy Communication in Relationships

Heart-to-heart discussions and clear, assertive communication help you understand and be understood.

การสื่อสารที่ดีต่อสุขภาพในความสัมพันธ์ การสนทนาแบบจริงใจและการสื่อสารที่ชัดเจนและแน่วแน่ช่วยให้คุณเข้าใจและเข้าใจได้มากขึ้น ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

#ladyRiveraWitchofStone

Balancing Masculine and Feminine Energies

Balancing Masculine and Feminine Energies

Allow your feminine side to creatively inspire you, and your masculine side to give you confidence.

การปรับสมดุลพลังงานของผู้ชายและผู้หญิง ให้ด้านที่เป็นผู้หญิงของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่างสร้างสรรค์ และด้านที่เป็นผู้ชายของคุณจะทำให้คุณมีความมั่นใจ

#ladyRiveraWitchofStone

Spiritual Path

Spiritual Path

Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes.

เส้นทางจิตวิญญาณ ความเชื่อที่แท้จริงของคุณเริ่มชัดเจนขึ้นสำหรับคุณ ซึ่งจะกระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตในส่วนที่จำเป็น

#ladyRiveraWitchofStone

Easy Does It

Easy Does It

Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work.

มันเป็นเรื่องง่าย สุขภาพ ความสุข และความอุดมสมบูรณ์ของคุณต้องการแนวทางที่อ่อนโยนต่อชีวิตและการทำงานของคุณ

#ladyRiveraWitchofStone

Increased Support

Increased Support

Your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance of help and opportunities.

การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นในเชิงบวกและความเต็มใจที่จะรับได้เปิดประตูสู่ความช่วยเหลือและโอกาสมากมาย

#ladyRiveraWitchofStone