Give It to God

Give It to God

Take a deep breath, and on the exhale release this situation to God for healing and answers.

ถวายแด่พระเจ้า
หายใจเข้าลึก ๆ และเมื่อหายใจออก ให้ปล่อยสถานการณ์นี้ต่อพระเจ้าสำหรับการรักษาและคำตอบที่ได้รับ

#LadyRiverawitchofstone

อะไรคือข้อความรักจากไพ่ถึงคุณ

วันนี้เอาสำรับนี้ติดตัวมาด้วย

นัทหยิบให้คนละ 1 ใบนะ

ข้อความรักจากไพ่ถึงคุณคืออะไร

คอมเม้นท์มาค่ะ

#LadyRiverawitchofstone