Unnecessary Worries

Unnecessary Worries

Release the burden of worries by giving them to God for healing and solutions.

ความกังวลที่ไม่จำเป็น

ปลดปล่อยภาระของความกังวลของคุณ โดยมอบให้พระเจ้าเป็นผู้ดูเเล เพื่อการรักษาและการแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยความไว้วางใจด้วยสติปัญญาของคุณเอง

#ladyRiveraWitchofStone

Stay Strong in Your Faith

Stay Strong in Your Faith

A positive outçome is dependent on you keeping a positive mind-set,

จงเข้มแข็งในศรัทธาของคุณ

ผลลัพธ์ในเชิงบวกขึ้นอยู่กับคุณในการรักษาทัศนคติเชิงบวกนี้ไว้

#ladyRiveraWitchofStone

Passion and Purpose

Passion and Purpose

Your enthusiasm gives you energy and motivation to work on a meaningful project that’s dear to your heart.

ความหลงใหลและวัตถุประสงค์

ความกระตือรือร้นของคุณให้พลังงานและแรงจูงใจในการทำงานในโครงการที่มีความหมายที่คุณรัก

#ladyRiveraWitchofStone

Life-Changing Epiphany or Experience

Life-Changing Epiphany or Experience

It’s a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way.

พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต

เป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นพรสำหรับคุณ และพระเจ้ากำลังสนับสนุนคุณทุกย่างก้าว

#ladyRiveraWitchofStone

Spiritual or Religious Community

Spiritual or Religious Community

Join with like-minded people for friendship and increased spiritual growth.

ชุมชนทางจิตวิญญาณหรือศาสนา สนุกไปการร่วมงานกับคนที่มีจิตใจเดียวกันเพื่อมิตรภาพและการเติบโตทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้น

#ladyRiveraWitchofStone

Busy Times and Multitasking

Busy Times and Multitasking

Take charge of your schedule during this busy time, and honestly assess your underlying reasons for being busy.

ช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ดูแลตารางเวลาของคุณในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายนี้ และประเมินเหตุผลที่แท้จริงของคุณในการไม่ว่างนี้ว่ามันมาจากแรงขับเคลื่อนอะไรภายในจิตของคุณ

#ladyRiveraWitchofStone

Spiritual Protection

Spiritual Protection

You are being watched over and protected physically, emotionally, and energetically.

การคุ้มครองทางจิตวิญญาณ คุณกำลังถูกดูแลและได้รับการปกป้องทางร่างกาย ทางอารมณ์ และความกระตือรือร้นในตัวคุณ

#ladyRiveraWitchofStone

Purification and Detoxification

Purification and Detoxification

It’s time to release physical and energetic toxins from your life.

การทำให้บริสุทธิ์และการล้างพิษ ได้เวลาปลดปล่อยสารพิษทางกายภาพและพลังออกจากชีวิตของคุณแล้ว

#ladyRiveraWitchofStone

Unconventionality

Unconventionality

Your unique qualities are an important part of your life purpose. It’s okay to feel and be different from others.

ความแหวกแนว คุณสมบัติเฉพาะของคุณเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายชีวิตของคุณ 

มันไม่เป็นไรหรอกที่จะรู้สึกและแตกต่างจากคนอื่น

#ladyRiveraWitchofStone

Multifaceted

Multifaceted

There are many layers and dimensions to the situation or person you’re asking about.

มีหลายแง่มุม มีหลายชั้นและมิติตามสถานการณ์หรือบุคคลที่คุณถามถึง

The person or situation that you’re asking about is multifaceted, like a gemstone. That means that there are many different sides to consider. There isn’t one plain truth here, but several, which could create con- tradictions, inconsistencies, and confusion. You’ll need to be honest with yourself about whether these differ- ences are acceptable or upsetting to you. If you’re asking about a certain person, this card is a sign of a complicated and unpredictable relationship. Some may consider this exciting, while others find it to contain too much drama. Most people have layers to them, and as long as the other person is behaving ethically and with integrity, you may benefit from this relationship. Again, it’s a matter of being honest about your likes and dislikes. If your question is about a specific situation, this card is a sign that there’s no single right answer. Some- times this is because freewill choices are currently shap- ing the outcome, and nothing has been predetermined. In SI this card means that it’s for interpretation dn some cases, whether or not this is a positive situation, according to individual tastes and preferences. All in all, being comfortable with ambiguity and an undetermined future is an opportunity for you to be the director of you to be the your own unfolding movie masterpiece. You and likeness of the Creator, so were made in the you can create a wonderful present and future!

บุคคลหรือสถานการณ์ที่คุณถามถึงมีหลายแง่มุม นั่นหมายความว่ามีหลายด้านที่ต้องพิจารณา  ไม่มีความจริงที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว แต่มีหลายอย่างที่อาจสร้างความขัดแย้ง ความไม่สอดคล้องกัน และความสับสน  คุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็นที่ยอมรับหรือทำให้คุณไม่พอใจหรือไม่ 

หากคุณถามถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การ์ดใบนี้เป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้  บางคนอาจมองว่ามันน่าตื่นเต้น ในขณะที่คนอื่นๆ มองว่ามันมีดราม่ามากเกินไป  คนส่วนใหญ่มีชั้นเชิงกับความสัมพันธ์ของพวกเขา และตราบใดที่อีกฝ่ายประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ คุณก็อาจได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้  มันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบ 

หากคำถามของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ การ์ดใบนี้เป็นสัญญาณว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง  บางครั้งอาจเป็นเพราะทางเลือกอิสระกำลังกำหนดผลลัพธ์ และยังไม่มีการกำหนดล่วงหน้า  ในการ์ดใบนี้หมายความว่าสำหรับการตีความในบางกรณี ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เชิงบวกหรือไม่ก็ตาม ตามรสนิยมและความชอบของแต่ละบุคคล  โดยรวมแล้ว การรู้สึกสบายใจกับความคลุมเครือและอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้เป็นผู้กำกับชีวิตของคุณเอง เพื่อเป็นผลงานชิ้นเอกในภาพยนตร์ของคุณเอง 

คุณมีพลังของผู้สร้าง ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ยอดเยี่ยมได้!

#ladyRiveraWitchofStone